Monthly Archives: August 2021

Децата в Китай и онлайн игрите: три часа седмично

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

  

 

Китай обяви по -нататъшно ограничаване на времето, през което децата могат да играят онлайн видеоигри, като новият лимит е само три часа седмично (медиите изясняват кои игри точно се включват в понятието online gaming). Bloomberg казва, че платформи като Tencent вече ще могат да предлагат игри на децата между  8 и 21 часа в петък, уикендите и официалните празници. Това е значително и забележимо намаление в сравнение с предишното правило, с което времето беше ограничено до 1,5 часа на ден през 2019 г.  Tencent намалява врмето за Honor of Kings само до час през седмицата и два часа през уикенда.

Китай  засили реториката срещу игрите през последните години. Властите искат всички заглавия да бъдат свързани към някаква форма на система за оценка на пристрастяването. Други нови правила засягат компаниите, които съхраняват  данни за имената за всички потребители, осъществяват свързани с игрите транзакции   и  са необходими за по-общ контрол.

Междувременно преди седмица Южна Корея обяви, че ще се откаже от скандалния си „Закон за Пепеляшка”,  забранявайки на видеоигрите да играят между полунощ и 6 сутринта, като заяви, че зачита правата на децата. 

Ню Йорк Таймс

Йаху

Съд на ЕС: Механизъм за сътрудничество и проверка и докладите за изпълнението му – правен статус и ефекти

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Преюдициално запитване — Договор за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз — Решение на Комисията 2006/928/EО за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка (МСП) — Характер и правни последици на МСП и докладите, изготвени от Комисията въз основа на него — Временно назначаване на ръководството на Съдебния инспекторат — Национални правила за създаването и организирането на отдел на прокуратурата за разследване на престъпления, извършени в рамките на съдебната система — Член 47 от Хартата на основните права на ЕС — член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС — Правова държава — Независимост на съдебната власт

Интересни дела пред Съда на ЕС – вкл.  заключението на Генералния адвокат Бобек  и решението по  съединени дела C ‑ 83/19, C ‑ 127/19, C ‑ 195/19, C ‑ 291/19, C ‑ 355/19 и C ‑ 397/19  по преюдициално питане  на Curtea de Apel Brașov (Апелативен съд Брашов)   до Съда

Съдът на ЕС:

Преюдициалните запитвания по изброените дела засягат тълкуването на член 2; член 4, параграф 3; член 9 и член 19, параграф 1, втора алинея от ДЕС; член 67, параграф 1 и член 267 ДФЕС; член 47 на Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и Решение 2006/928/ЕО на Комисията от 13 декември 2006 г. за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка в Румъния (аналогично има и за България, бел.моя).

Споровете по главното производство са свързани с реформата в областта на правосъдието и борбата с корупцията в Румъния. Приети са национални закони, чията съвместимост с правото на ЕС се оспорва пред румънския съд. Жалбоподателите се позовават на докладите по CVM. Запитващите юрисдикции не са сигурни по отношение на правната природа и последиците от CVM и обхвата на докладите, изготвени от Комисията по него. Според тези съдилища съдържанието, правното естество и продължителността на този механизъм следва да се разглеждат като попадащи в обхвата на Договора за присъединяване, в резултат на което изискванията, посочени в тези доклади, трябва да бъдат обвързващи за Румъния.

След разглеждане на допустимостта Съдът решава, че преюдициалните запитвания, доколкото са допустими, се отнасят до:

– дали Решението за CVM и докладите, изготвени от Комисията въз основа на това решение, представляват актове на институция на ЕС, които подлежат на тълкуване от Съда съгласно член 267 ДФЕС ;

– дали Решението за CVM попада в обхвата на Договора за присъединяване и ако е така, какви са правните последици от това за Румъния ;

– дали законодателството, уреждащо организацията на правосъдието в Румъния, попада в обхвата на Решението за CVM ;

– дали законодателството относно временното назначаване на ръководни длъжности в Съдебната инспекция е в съответствие с правото на ЕС;

– дали законодателството относно създаването на SIIJ е в съответствие с правото на ЕС ;

– дали румънският режим за финансовата отговорност на държавата и за личната отговорност на съдиите в случай на съдебна грешка е в съответствие с правото на ЕС;

– принципа на примата на правото на ЕС.

 •  Решението за CVM  попада в обхвата на Договора за присъединяване и продължава да поражда своите последици, докато не бъде отменено.
 • Решението е задължително в своята цялост за тази държава -членка от присъединяването й към Европейския съюз.
 • Що се отнася до докладите, изготвени от Комисията въз основа на Решението, следва да се има предвид, че за да се определи дали даден акт на ЕС води до обвързващи правни последици, е необходимо да се проучи неговото съдържание и да се оцени неговите последици въз основа на обективни критерии –  съдържанието на този акт,  когато е уместно  контекстът, в който е приет и правомощията на институцията, приела акта (вж. за това решение на 20 февруари 2018 г., Белгия срещу Комисия , C ‑ 16/16 P, ЕС: C: 2018: 79, параграф 32).      Докладите не са адресирани до Румъния, а до Парламента и Съвета. Изводите, изложени в тях, съдържат  препоръки  към Румъния. Съгласно постоянната съдебна практика на Съда за принципа на лоялно сътрудничество, установен в член 4, параграф 3 от ДЕС, държавите-членки са длъжни да вземат всички необходими мерки, за да се гарантира прилагането и ефективността на правото на ЕС и да се премахнат неправомерните последици от нарушение на това право. Такова задължение, в рамките на своята компетентност, се дължи от всеки орган на съответната държава -членка ( виж за това решение от 17 декември 2020 г., Комисия / Словения (архиви на ЕЦБ) , C ‑ 316/19,  точки 119 и 124). 

ГА Бобек казва за докладите: Докладите на Комисията по CVM нямат задължителен характер,   но трябва надлежно да се вземат предвид от тази държава членка в усилията ѝ да изпълни задълженията си за постигане на показателите, установени в приложението към Решение 2006/928/ЕО, с оглед на изискването на принципа на лоялно сътрудничество по смисъла на член 4, параграф 3 ДЕС.

 • Законодателството, уреждащо организацията на правосъдието в Румъния, като това, свързано с временното назначаване на ръководните длъжности на Съдебната инспекция и тази, свързана със създаването на отдел на прокуратурата за разследване на престъпления, извършени в съдебната система, попада в обхвата на Решение 2006/928, в резултат на което то трябва да се съобразява с изискванията, произтичащи от правото на ЕС и по -специално от стойността на върховенството на правото, посочени в член 2 от ДЕС.
 • Член 2 и член 19, параграф 1, втора алинея от ДЕС и Решение 2006/928 трябва да се тълкуват като изключващи националното законодателство, което позволява на правителство да извършва временни назначения на ръководните длъжности на съдебния орган, отговорен за провеждането на дисциплинарни разследвания и завеждането на дисциплинарни производства срещу съдии и прокурори, без да следва обикновената процедура за назначаване, предвидена в националното законодателство, когато това законодателство е такова, че поражда основателни съмнения, че правомощията и функциите на този орган могат да се използват като инструмент за упражняване на натиск или политически контрол върху дейността на тези съдии и прокурори.
 • Същите разпоредби изключват и националното законодателство, предвиждащо създаването на специализиран раздел на прокуратурата с изключителна компетентност да провежда разследване на престъпления, извършени от съдии и прокурори, когато създаването на такъв раздел

  – не е оправдано от обективни и проверими изисквания, свързани с доброто правораздаване, и

  – не е придружено от конкретни гаранции, като например, за да се предотврати всякакъв риск този раздел да бъде използван като инструмент за политически контрол върху дейността на тези съдии и прокурори, които могат да подкопаят тяхната независимост и, второ, да гарантира, че тази изключителна компетентност могат да се упражняват по отношение на тези съдии и прокурори в пълно съответствие с изискванията, произтичащи от членове 47 и 48 от Хартата.

 • Член 2 и член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС трябва да се тълкуват като неизключващи националното законодателство, уреждащо финансовата отговорност на държавата и личната отговорност на съдиите за щетите, причинени от съдебна грешка.
 • Последно, дали правото на ЕС, и по-специално Решение 2006/928,  има предимство пред националното конституционно право?  Да. Не може да се допусне правилата на националното право, дори на конституционния ред, да подкопават единството и ефективността на правото на ЕС.  Нещо повече казва Съдът:  Решение 2006/928 изисква Румъния да изпълни възможно най -скоро  критериите, които то определя. Тъй като тези критерии са формулирани ясно и точно и не подлежат на никакви условия, те имат пряк ефект. Разбира се, запитващата юрисдикция е задължена да гарантира пълната ефективност на тази разпоредба, като не прилага  всяка разпоредба от националното законодателство, която й  противоречи.

Как се пише: несъвпадащ или не съвпадащ?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – несъвпадащ, също и несъвпадаща, несъвпадащо, несъвпадащи.   Тези, които задълбочено са прочели статиите, вероятно са забелязали несъвпадащи данни. Панорамата на двата града е като картина на художник, който иска да заличи всичко несъвпадащо и да създаде пространство с възможно най-голяма тонална хармония. Частицата не се пише слято със […]

Как се пише: шерп, шерпът, шерпа или шерпа, шерпата?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише шерп, членувани форми шерпът, шерпа. Съществителното име е от мъжки род. Непалският шерп Ками Рита подобри собствения си световен рекорд, като изкачи Еверест за 24-ти път. На 29 май 1953 г. Едмънд Хилари и шерпът Тенсинг Норгей покоряват Еверест и забиват четири флага. Ходенето с товар из планината е естествено […]

Как съдия в Мичиган води борба с дезинформацията за изборните резултати

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Практика на  съдия в Мичиган, която заслужава отбелязване, макар че е в контекста на друга правна система.

В решение от 110 страници   съдия Линда В. Паркър пише, че адвокатите на Тръмп по време на процеса имат твърдения, които не са подкрепени с доказателства,  и не са извършили дължимата проверка на фактите, изисквана от законовите правила, преди да твърдят, че има масови измами по време на изборите в Мичиган . 

Паркър пише още, че ще изисква адвокатите да посещават часове по юридически дисциплини, и препраща случая към  съответните дисциплинарни  комисии    за откриване на дисциплинарни производства, които могат да доведат до отнемане на правоспособността.

През юни съдийската адвокатска колегия в Ню Йорк е отнела адвокатските права на бившия кмет на Ню Йорк Рудолф У. Джулиани с аргумента, че личният адвокат на бившия президент Доналд Тръмп е „прави очевидно фалшиви и подвеждащи изявления“, които представляват продължаваща заплаха за обществеността.  Джулиани води дело за възстановяване на правата си.

Политически мотивираните обвинения на адвокатите  могат да бъдат защитени от Първата поправка, когато са публикувани в Twitter, споделени в Telegram или повторени по телевизията, смята съдия Паркър. – Съдилищата на страната обаче са запазени за разглеждане на действителните аргументи.

„Това решение изпраща силно послание до адвокатите навсякъде – спазвайте правилата, придържайте се към истината или ще платите цената за поведението си“, казва Дейвид Финк, адвокат в град Детройт. „Това решение означава, че адвокатите могат да бъдат подведени под отговорност за използване на съдилищата за разпространяване  на невярна информация и, надяваме се, то показва, че   голямата лъжа, че тези избори са откраднати, е отхвърлена. ”

Франция/Google по въпроса за правата на издателите

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

През юли 2021 г. фрeнският орган за защита на конкуренцията е наложил санкция от 500 милиона евро на Google  за неспазване на  предписания, свързани с предходно решение на органа (от април 2020) за необходимостта от преговори между Google и издателите  с цел определяне на справедливо възнаграждение  за използване на защитено съдържание.

Първоначално Google  спря да показва фрагменти от съдържанието заедно с връзки към тях (snippets), за да избегне заплащане на възнаграждение.  Но според органа по конкуренцията това  е злоупотреба с господстващо  положение, поради което на Google беше наредено да не  заобикаля закона и да преговаря с издателите, съдът потвърди решението на органа по конкуренцията.   Компанията тогава потвърди, че ще плаща на издателите на новини „за създаване и подреждане на висококачествено съдържание“, което се появява в платформата – в рамките на един милиард долара, които били отделени от Google за тази цел глобално.

В резултат компанията Google   е поела ангажименти към група от 121 издатели за заплащане на  76 милиона долара за три години, по данни на Ройтерс.

Асоциацията APIG, която представлява повечето големи издатели на печатни новинарски издания (Le Figaro, Le Monde и др.),   и синдикалната организация SEPM, която представлява издатели на списания, както и информационната агенция AFP продължават да смятат, че не е намерена справедлива обща основа за възнаграждение за новинарското съдържание онлайн. Именно те са сезирали органа по конкуренция. Според неговото решение  Google се стреми едностранно да наложи своите условия, освен което предоставя на издателите  „частична“ и „недостатъчна“ информация.

Санкцията е съществено по-висока от сумата по споразумението.
 
Google разполага с два месеца,  за да представи предложения за компенсиране на информационните агенции и други издатели за използването на тяхното съдържание съгласно  директивата за авторското право в цифровия единен пазар на ЕС. Освен глобата от половин милиард евро има и  предупреждение към Google, че ще се налагат ежедневни глоби до 900 000 евро на ден, ако продължи да пренебрегва предписанията и да не предоставя информация.
 
Медиите обръщат внимание върху цялостната политика на Франция към глобалните платформи, която понякога определят като настъпателна и агресивна – само по отношение на Google в последните години са наложени санкции за злоупотреба в сектора на рекламата онлайн – 220 милиона евро, за използването на бисквитки без съгласие на потребителите – 100 милиона евро, за нарушения на личната непрекосновеност.

Фейсбук готви експертна комисия по въпроси на изборите

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Ню Йорк Таймс информира, че компанията Facebook се насочва към създаване на експертно тяло (комисия) към компанията по въпроси, свързани с избори в глобален план.

Facebook разговаря с  учени и експерти   – ход, който би позволил  част от вземането на политически решения, с9вързани с различни избори по света,  да се възложи  на консултативното тяло  – политически реклами,   дезинформация, свързана с изборите, и други.

Това е вид отговор и на критиките за пристрастност. Марк Зукърбърг, изпълнителен директор на Facebook, не иска да бъде разглеждан като единственият вземащ решения относно политическото съдържание,  според източниците на изданието. Критиките идват от консерваторите, но и от групи за граждански права и демократи, според които се позволява на политическата дезинформация да се разраства и разпространява онлайн.

Очаква се Facebook да обяви комисията тази есен в периода на подготовка за междинните избори в САЩ през 2022 г.,  въпреки че информацията е предварителна.  Компанията е окуражена от работата на създадения експертен Надзорен съвет/Oversight Board, който обсъжда  възникнали казуси, между които казуса Тръмп

Как се пише: дезинфектант, дезифенктант или дезифектант?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише дезинфектант, мн.ч. дезинфектанти. Ако нямате на разположение вода и сапун, почиствайте ръцете си с дезинфектант. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, може да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор.

Как се пише: корозионноустойчив, корозионно-устойчив или корозионно устойчив?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – корозионноустойчив, също и корозионноустойчива, корозионноустойчиво, корозионноустойчиви. Правилни са също корозийноустойчив, корозийноустойчива, корозийноустойчиво, корозийноустойчиви; корозиоустойчив, корозиоустойчива, корозиоустойчиво, корозиоустойчиви.   Корозионноустойчивото/Корозийнноустойчивото/Корозиоустойчивото покритие надеждно защитава продуктите от агресивното въздействие на отпадни води, ръжда и отлагания. Германската компания Mietzsch е специализирана в производството на корозионноустойчиви/корозийнноустойчиви/корозиоустойчиви вентилатори. Слято се пишат сложните прилагателни имена, […]

Как се пише: възпрепятствам или възпрепядствам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише възпрепятствам. Обилните валежи в областта възпрепятстваха жътвата на пшеницата. Нов голям ремонт на магистрала „Хемус“ ще възпрепятства движението през лятото.