Author Archives: Нели Огнянова

ERGA: Меморандум за разбирателство между националните регулатори

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Сътрудничеството на националните регулатори е безусловно необходимо за прилагане на правилата, свързани с медиите. При последната ревизия на медийната директива за целта сътрудничеството беше институционализирано, като вече самата директива предвиди Група на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), съставена от представители на националните регулатори в държавите от Европейския съюз.  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия също участват, но без право на глас.

С цел да се гарантира последователното прилагане на регулаторната рамка на Съюза за аудиовизуални медии във всички държави членки, Комисията създаде ERGA с решение  от 3 февруари 2014 г. Ролята на ERGA е да осигурява технически експертен опит на Комисията в работата ѝ по гарантиране на последователното прилагане на Директива 2010/13/ЕС във всички държави членки и да улеснява сътрудничеството между националните регулаторни органи или служби, както и между националните регулаторни органи или служби и Комисията.

ERGA има положителен принос за установяването на последователни регулаторни практики и осигурява високо равнище на становищата, предоставяни на Комисията по въпроси, свързани с прилагането. Поради това е уместно нейната роля да бъде призната официално и засилена в Директива 2010/13/ЕС. По тази причина ERGA следва да бъде създадена въз основа на посочената директива.

Комисията следва да може да иска консултации от ERGA по всякакви въпроси, свързани с аудиовизуалните медийни услуги и платформите за споделяне на видеоклипове. ERGA следва да подпомага Комисията, като осигурява технически експертен опит и становища и като улеснява обмена на най-добри практики, включително относно кодексите за поведение в областта на саморегулирането и съвместното регулиране. По-специално, Комисията следва да се консултира с ERGA при прилагането на Директива 2010/13/ЕС, за да се улесни нейното еднообразно прилагане. По искане на Комисията ERGA следва да предоставя необвързващи становища относно юрисдикцията, относно мерките за дерогация от свободата на приемане и относно мерките по отношение на заобикалянето на юрисдикцията. ERGA следва също така да бъде в състояние да предоставя технически становища по всеки регулаторен въпрос, който се отнася до рамката за аудиовизуалните медийни услуги, включително в областта на речта, подбуждаща към омраза, и на защитата на непълнолетните лица, както и по съдържанието на аудиовизуалните търговски съобщения за храни с високо съдържание на мазнини, сол или натрий и захари.

Освен в рецитали 56-58, цитирани по-горе, статусът на ERGA е очертан в чл. 30б на ревизираната директива.

Новото е, че през декември 2020 г. представителите на членовете на ERGA  са подписали меморандум за разбирателство, който има  значение за прилагането на директивата, макар че – както е изрично посочено – няма обвързващо значение и не може да се противопоставя на националните мерки.

Меморандумът определя рамка  за сътрудничество и обмен на информация между националните регулатори   с цел да се разрешат  практическите въпроси, свързани с прилагането на директивата. Освен това в него се определят механизми, които да позволят ефективен обмен  на информация, опит и най-добри практики относно прилагането на регулаторната рамка за аудиовизуалните медийни услуги и платформите за споделяне на видеоклипове.

Работна програма на ERGA за 2021 година

Дефиницията за враждебна реч/реч на омразата

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

 

EquZODFXIAA7S9mБританският регулатор променя дефиницията за враждебна реч/реч на омразата, за да включи и нетърпимост по транссексуални въпроси и политическите или други мнения.

Това става чрез актуализацията на  кодекса (Глава три), който преди това изискваше от доставчиците да гарантират, че програмите не съдържат подбуждане към омраза въз основа на раса, пол, религия или националност. Сега враждебната реч/ реч  на омразата се дефинира като:

 Всички форми на изразяване, които разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават омраза, базирана върху нетърпимост на едно от следните основания:  увреждане, етническа принадлежност, социален произход, пол, социален пол, смяна на пола, националност, раса, религия или убеждения,  сексуална ориентация, цвят, генетични особености, език, политическо или друго мнение, членство в национално малцинство, собственост, произход  или възраст.  

По време на консултационния период ViacomCBS Networks,  собственик на Channel 5, изисква от регулатора  да вземе предвид контекста, когато решава какво е враждебна реч и например да позволи  използване на хумор за изследване на обществени проблеми, ако не се  причинява вреда. 

Според регулатора контекстът е „много важна част от анализа при разглеждане на правилата“. Пояснява се, че контекстът  включва например жанрови и редакционни параметри, състав   и вероятни очаквания на аудиторията: в драма, комедия или сатира  е възможно да е обосновано включването на предизвикателни или екстремни възгледи. 

Промените са влезли  в сила в 23:00 в навечерието на Нова година.

*

Някои разсъждения за прилагането на същите изисквания тук.

Според британските медии основание за изменението е изискване на ревизираната  Директива  за аудиовизуални медийни услуги. Ако е така – въпросът засяга и прилагането на българския Закон за радиото и телевизията. В  Директива (ЕС) 2018/1808   има две указания   в рециталите – но и без тях прилагащите органи  си знаят, че трябва:

Член 21 Недискриминация.  Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

(9) Терминът „омраза“ се отнася до омразата, основана на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност.

(10) Настоящото рамково решение не възпрепятства държавите-членки да приемат разпоредби в националните си законодателства, разширяващи прилагането на член 1, параграф 1, букви в) и г) към престъпления, насочени срещу група лица, определени въз основа на критерии, различни от раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, като например социален статус или политически убеждения.

*

Попътни лексикални бележки:

Конституция Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Закон за защита от дискриминация Чл.4:

Чл. 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

 • Паралелната употреба на термините  враждебна реч и реч на омразата  продължава. 

Обединено кралство: защита на участниците в реалити формати

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Британските радио- и телевизионни оператори ще бъдат изрично задължени да защитават психичното здраве и доброто състояние на хората, които участват в техните предавания.

Регулаторът OFCOM извършва преглед на съществуващите мерки поради нарастващата загриженост за състоянието на някои участници във форматите и нарастващия брой жалби. Правилата са преразгледани след смъртта през март 2019 г. на бившия участник в ITV Love Island Майк Таласитис. Има и други случаи, например друг участник – Стив Даймънд – е починал скоро след неуспешен тест с детектора на лъжата в шоуто на Джеръми Кайл.

Ако предаването има вероятност да привлече голям интерес интерес, медиите трябва да са особено внимателни. Участниците трябва да бъдат информирани за всички потенциални рискове, които могат да възникнат от тяхното участие, както и за всички мерки, осигурени в случай на настъпване на подобни събития. Регулаторът търси баланс между творческата свобода на медиите и интереса на участниците.

Мерките ще се прилагат за програми, които започват да се произвеждат на 5 април 2021 г.

Консултационен документ

Изявление на регулатора от 18 декември 2020

 

Зимата идва

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Венелин Петков, досегашен шеф на новините в бТВ, е освободен и няма предложение за друга позиция в телевизията, в която работи от основаването й. Решението е на новия изпълнителен директор   Мaртин Швeхлaк. 

Венелин Петков е написал кратък коментар във фейсбук: Зимата идва. После са изборите.  Медиите наричат коментара загадъчен и многозначителен.

1

Джей Роузън: Зимата идва

Случвало се е журналист да изведе в заглавие на своя публикация Зимата идва. През декември 2016,  непосредствено след изборите в САЩ,  Джей Роузън, професор по журналистика,  пише в блога си Pressthink   анализ на перспективата за медиите при Тръмп  – и озаглавява този анализ Зимата идва.

“Лошо ли е положението? Лошо е.  Много фактори деактивират сериозната журналистика”, пише Роузън  и посочва 17 причини за “най-мрачното време” с повсеместна цензура и заглушаване на несъгласията.

Много съкратено  и много приблизително  представяне на основните фактори,   които деактивират сериозната журналистика според Роузън, включва:

 1. икономическа криза в новинарските компании,  редакциите са опустошени от ефектите на цифровите технологии, цифровите пари отиват в   Google и Facebook;
 2. ниско доверие към властта и институциите, които по начало се отразяват в новините;
 3. неработещ  модел на политическата журналистика;
 4. организирано дискредитиране на журналистиката от Стив Банън до  армията на онлайн троловете на Тръмп, като Breitbart, Drudge Report, talk radio и пр. , представяне като „фалшива новина“ на всяка публикация, която противоречи на управляващите;
 5. бърза ескалация на дискредитирането на журналистиката – “медиите не трябва да   отразяват президента от ваше име, от името на  американския  народ.” –  с други думи, медиите  не трябва да имат право да отразява Тръмп.
 6. доверието в новинарските медии като институция  е по-ниско от всякога, само двама от десет  се доверяват  на информацията от медиите, за републиканците доверието е 14%;
 7. журналистите са неподготвени за явлението Тръмп: приемат го  буквално, но не сериозно; докато неговите поддръжници го приемат сериозно, но не буквално;
 8. Тръмп засилва омразата срещу медиите, при това излъчва чрез своя канал в Twitter възмутително неверни изявления. Пресата реагира,  като се опитва да ги „провери“, но   фурорът работи в негова полза, като журналистите са представени  в ролята на маловажен противен антагонист; 
 9. появява се авторитарен политически стил,  атакуват се стандартите на американската демокрация, Тръмп поставя  под съмнение легитимността на изборите или предлага наказателно преследване на своя опонент. Това е особено обезпокоително, защото именно нормите на демокрацията  отреждат място на медиите като четвърта власт – атакуват ли ес основите на демокрацията, не можем да очакваме много и да медиите;
 10. атакува се  перспективата за  дебати, основани на факти, в които журналистите имат полезна роля за информирането на хората, защото лидерът  се чувства свободен да излъчва напълно неверни твърдения и да създава своя реалност   – като предизвиква омраза към всеки, който се опитва да се основава на доказателства и за речта на основните фигури не остават и най-минималните фактически ограничения;
 11. води се културна война, засилва се политическата поляризация и асиметричното недоверие към пресата, при което  – вместо да доведат до по-голяма обществена осведоменост и постепенно движение към реформи –  изобличенията в корупция само засилват ускоряващото се политическо разделение. С други думи, журналистиката в стил Уотъргейт  поляризира, вместо да информира и алармира обществеността. Колкото по-осъдителни и неопровержими са констатациите, толкова по-вероятна е  яростна реакция, особено когато и Тръмп  се включва в атаките срещу журналистите и новинарските организации (врагове на народа);
 12.  проверката на фактите  не дава нужния резултат, а политиците вземат доказани факти и създават съмнение в тях – един  триумф  над журналистическия занаят, който  се основава на проверка на факти и доказване на твърдения;
 13.  Забавляваме се до смърт, както   казва  Нийл Постман. Новинарството и изискванията на политическите дебати са подчинени на развлекателни ценности и търговски  императиви –  като същевременно претендират, че по този начин служат на желанията на обществото;
 14.  Facebook, същество от технологичната индустрия, което няма ангажираност към журналистиката и което иска да избегне отговорността за  съдържанието, става център на новинарската екосистема;
 15. отстраняването на новинарски компании  и новинари от бизнеса чрез използване на съдебната система и съдебните процеси, което може да предизвика обществено отвращение към медиите  е стратегия с плашещ ефект;
 16. медиите работят в условия на криза на представителството, трябва да се справят с разнопосочно говорене на хора, всеки с претенции да говори от името на властта,   без някой  да може надеждно да каже какви са неговите позиции или да обясни причините за заемането на тези позиции, тъй като  се чувства свободен да противоречи на съветници, говорители  и предишни изявления. Журналистите имат нужда от хора, които да интервюират –   и  го правят – въпреки че може да дезинформират обществеността. Те дори могат да осъзнават това  – и пак да го правят. 
 17.  слабо лидерство и липса на организация – журналистика, която не е свикнала да се организира, за да отвърне на удара или да действа активно по някакъв координиран начин. 

Добрата новина е, че медиите в САЩ посрещнаха много по-подготвени избори 2020 и не позволиха Тръмп чрез Twitter да определя дневния им ред и да превзема новините. Параметрите на подготвената журналистика, отново в съкратен и преразказан вид: 

Вместо обичайните формулировки  – че коментарите на Тръмп са „противоречиви“, „оспорвани“ или „отхвърлени от експерти“, медиите  казаха това, което всъщност твърденията бяха бяха: Лъжи. Опити за отнемане на демократичните права на избирателите. Атаки върху  основите на това, което представлява демократичната държава. Те работеха неуморно, за да защитят хората, които броят гласове,  белязани като заговорници от Белия дом. Обясняваха с ясни изрази как работи избирателният процес, какво се брои къде и защо,  защо съдебният процес, който администрацията на Тръмп води, е неоснователен.

Строгият баланс в този контекст би анихилирал гледните точки, би дал  еднакъв глас на тези, които искат да унищожат демокрацията,  и тези, които искат да я защитят. Но ако първите победят, в бъдеще няма да се чуват и двете страни. Когато демокрацията е застрашена, обективните репортери я защитават като основа, върху която те могат да продължат да изпълняват своите професионални задължения. 

2

И у нас

Независимо дали казаното от Венелин Петков е препратка или не, публикацията на Роузън  е съвсем относима към българската медийна среда – или,  може и по друг начин да се каже  – към българската информационна екосистема по времето на популистката власт на ГЕРБ и Обединени патриоти, в синхрон с ДПС.

Медии в криза, ниско доверие към институциите, дискредитиране на журналистиката,   засилване на поляризацията, забавления до смърт, собствена платформа – джипка,  обвинения, уволнения, неорганизирана съпротива  и разделени журналисти. 

Самостоятелна тема е дали медиите и журналистиката  съучастват  – ето например това наблюдение на Роузън –

Журналистите имат нужда от хора, които да интервюират –   и  го правят, въпреки че може да дезинформират обществеността. Те дори могат да осъзнават това  – и пак да го правят. 

Медиите всеки ден по много пъти  и по различни теми дават думата на хора  – включително на високи позиции –  които нямат никаква идея за това, за което говорят – и в някои случаи са само и просто скандални или комични или объркващи  с безпросветността си, но в други случаи са вредни и опасни

Ежедневен е и привидният   и формален баланс на гледни точки (той каза, тя каза), който ги анихилира.

Както се вижда, по скалата на Роузън  зимата за българските медии  не просто идва – тя вече е дошла.

∗ 

Иначе “Winter Is Coming”  е мотото на  House Stark  om Game of Thrones. “Now winter is truly coming. In the winter, we must protect ourselves, look after one another.

Закон за радиото и телевизията: измененията за въвеждане на Директива (ЕС) 2018/1808 влязоха в сила

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

 

Третата ревизия на Директивата за аудиовизуални  медийни услуги е въведена в Закона за радиото и телевизията, измененията са обнародвани в Държавен вестник, бр.109/2020  и са влезли в сила от 22 декември 2020.

Изминатият път от създаването на работна група  е описан тук, новото в измененията накратко – тук.

Консолидираният текст на Закона за радиото и телевизията след последните изменения.  

Може да се намери също вече в правните бази данни, например тук.

Предстои прилагане. Смисълът на тези изменения на Закона за радиото и телевизията  е в прилагането, иначе са само букви.

Именно прилагането води до промени, прилагането е и тест  дали разпоредбите работят или не.

Независимост на конкурентния регулатор: какво предвижда проект за изменение на ЗЗК

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Представен за обществено обсъждане е проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗИД на ЗЗК) е разработен от Комисията за защита на конкуренцията с цел привеждане на националното законодателство в съответствие с нормите на Директива (ЕС) 2019/1 за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар и на Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Директива (ЕС) 2019/1 има за цел да гарантира независимост, предотвратяване на конфликт на интереси, финансова и кадрова обезпеченост на националните органи по конкуренция при прилагането на правилата на конкуренция на ЕС.

Но какви са предложенията на КЗК за измененията в собствения й статус.

PROEKT ZID ZZK_FINAL 21-12-2020.pdf

MOTIVI PROEKT ZID ZZK_FINAL 21-12-2020_SL.pdf

DOKLAD MS PROEKT ZID ZZK_FINAL 21-12-2020 revMI_FINAL.pdf

Според мотивите законопроектът допълва разпоредбите за независимост на КЗК с изискването на директивата дейността на регулатора да бъде защитена от външна намеса и политически натиск. Основанията за прекратяване на правомощията на членовете на КЗК изрично са допълнени със забрана те да бъдат прекратени поради изпълнение на правомощия по прилагането на ЗЗК ина чл.101 и чл.102 ДФЕС. Освен това законопроектът предвижда да бъде осигурен необходимия квалифициран персонал, финансови средства и техническо оборудване, за да се гарантира, че комисията разполага с достатъчно ресурси за ефективно изпълнение на своите задачи.

Предлаганите текстове за кадрово, финансово и техническо осигуряване:

§ 6.В чл. 7се правят следните изменения и допълнения:

1.Създава се ал. 2:

„(2) Ефективното изпълнение на правомощията на комисията се обезпечава чрез осигуряване на необходимата численост на нейната администрация и наемането на квалифициран персонал.“

§ 10.В чл. 13 се създават ал. 5-7:

„(5) Двадесет и пет на сто от средствата по ал. 2, т. 1 се разходват за повишаване на квалификацията и за стимулиране на членовете на комисията и служителите, включени в общата численост на персонала на комисията.

(6) За обезпечаване на ефективното изпълнение на задълженията и упражняване на правомощията на комисията по този закон от годишния бюджет за съответната година се осигуряват достатъчни финансови ресурси за необходимата численост на нейната администрация и необходимото техническо и технологично оборудване.

(7) Всяка година комисията планира в своя бюджет разходи, които позволяват тя да проведе по всяко време разследване за евентуални нарушения на чл.101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, на нарушения по Регламент (ЕС) 2017/2394 и по глава седма „б“, както и да осъществява ефективно сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по конкуренция с оглед взаимодействието, предвидено в глава единадесета на закона, с Европейската комисия и компетентните национални органи по Регламент (ЕС) 2017/2394 и с Европейската комисия и националните правоприлагащи органи по Директива (ЕС) 2019/633.“

Възникват питания, ето само три:

Чл.13, ал.2 т.1 са приходи по бюджета на КЗК от такси и разноски по ЗЗК, ЗК и ЗОП. Таксите са разходоориентирани, както знаем. Според предлагания чл.13 ал. 5 част от таксите се предназначава за обучение и стимулиране на КЗК. Първо, означава ли това, че стимулирането на персонала вече се включва при определяне на разходоориентираните такси и , второ, то ако е така – и ако по този начин се финансира обучението на персонала – значи ли, че “няма такси – няма обучение”?

Чл.13 ал.6 от проекта въвежда точно такова задължение от директива 2019/1 за финансово и кадрово осигуряване, каквото законодателят не въведе от директива 2018/1808 за финансово и кадрово осигуряване на СЕМ. Въпросният член 30, параграф 4 от директивата. Защо? Двата регулатора може да нямат еднаква тежест, но двете съответни разпоредби в директивите имат еднаква обвързваща сила за законодателя.

Към това – и един въпрос, който всички ще поставят: какво налага – и дали е по посока на независимостта на регулатора – вместо един петгодишен мандат – за членовете на КЗК да се предвиди възможност за два седемгодишни мандата? Не напомня ли това еквилибристиките на премиера Сакскобурготски по отношение на заварените регулатори, а после – и на премиера Станишев по отношение на регулаторите КРС и СЕМ, на които ГЕРБ – след като взе властта – моментално отговори с огледални еквилибристики за превземане на регулаторите?

Свободна Европа по темата

ЕС: Защита на бюджета при нарушения на принципите на правовата държава в държавите от ЕС – Регламент 2020/2092

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Публикуван е Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 от 16 декември 2020 година относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза. Зад това заглавие стои идеята, че нарушенията  на принципите на правовата държава (rule of law), по-специално тези, които засягат правилното функциониране на органите на публичната власт и ефективния съдебен контрол, могат сериозно да навредят на финансовите интереси на Съюза. Затова ЕС  ще може да предприема мерки с финансово измерение – като спиране на плащанията или намаляване на финансирането от бюджета на ЕС.

Това са идеите  за обвързване на механизма на финансиране с принципите на правовата държава,  по отношение на които Полша и Унгария имаха сериозни възражения. Вж законодателното предложение на Комисията с обяснителен меморандум.

Регламентът:

 • дефинира принципите на правовата държава – в чл.2 от регламента се прави  връзка с ценностите (values) на Съюза съгласно член 2 от ДЕС. Принципите  включват принципите на законност, което предполага прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес; правна сигурност; забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт; ефективна съдебна защита, включително достъп до правосъдие, от независими и безпристрастни съдилища, също и по отношение на основните права; разделение на властите; и недискриминация и равенство пред закона. Принципите на правовата държава се разбират като имащи отношение към другите ценности и принципи на Съюза, заложени в член 2 от ДЕС.
 • определя  при какви нарушения и при какви условия ще се прилагат мерките – в чл. 3 се посочва, че  “следното може да бъде показателно за нарушения на принципите на правовата държава:

  (а) застрашаването на независимостта на съдебната система;

  (б) непредотвратяването, некоригирането или несанкционирането на произволни или незаконосъобразни решения на органите на публичната власт, включително на правоприлагащите органи, непредоставянето на финансови и човешки ресурси, което пречи на правилното им функциониране, или липсата на гаранция за отсъствието на конфликти на интереси;

  (в) ограничаването на достъпността и ефективността на средствата за правна защита, включително посредством рестриктивни процедурни правила и неизпълнение на съдебни решения, или ограничаването на ефективното разследване, наказателно преследване или санкциониране на нарушения на закона.

 • посочва мерките – чл.5;
 • подробно определя  процедура за налагане, преразглеждане и отмяна на мерките – чл. 6 и чл.7.

Източниците на информация за нарушенията: 

в рецитал 16 се казва, че установяването на нарушения на принципите на правовата държава изисква обстойна качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка следва да бъде обективна, безпристрастна и справедлива и следва да отчита имащата отношение информация от налични източници и признати институции, включително решенията на Съда на Европейския съюз, докладите на Сметната палата, годишния доклад на Комисията относно върховенството на закона и Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, докладите на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и, доколкото е приложимо, на Европейската прокуратура и заключенията и препоръките на съответните международни организации и мрежи, включително органите на Съвета на Европа като Групата държави срещу корупцията и Венецианската комисия, по-специално изготвения от нея списък на критериите за принципите на правовата държава, и европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети. С цел изготвяне на обстойна качествена оценка, Комисията може да се консултира с Агенцията на Европейския съюз за основните права и с Венецианската комисия.

Терминологията:

В регламента   rule of law e правова държава. В други актове  rule of law e върховенство на закона –  напр. SWD(2020) 301 final Доклад относно върховенството на закона за 2020 г.   или Плана за действие за европейска демокрация.   В  местни условия Конституционният съд използва върховенство на правото  вж Решение 2019/4 , експертната дискусия също очертава предимство на термина върховенство на правото пред върховенство на закона.

ЕС: Първи доклад за изпълнение на Стратегията за сигурност 2020

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

На 24 юли 2020 г. Комисията прие стратегия на ЕС за сигурност за 2020—2025 г. Тя се основава на напредъка, постигнат преди това в рамките на Европейската програма за сигурност за периода 2015—2020 г., и поставя нов акцент, за да се гарантира, че политиката на сигурност на ЕС отразява променящата се картина на заплахите; изграждането на дългосрочна и устойчива устойчивост; ангажира институциите и агенциите на ЕС, правителствата, частния сектор и отделните лица в цялостен подход; и че обединява много области на политиката, които имат пряко въздействие върху сигурността. Заедно с това сигурността на Съюза може да бъде гарантирана само когато всички са уверени, че техните основни права се зачитат изцяло.

Изпълнението на Стратегията на Съюза за сигурност е основната тема на първия доклад COM (2020) 797 , изпълняващ ангажимента, поет от Комисията, да докладва редовно за напредъка. Той обхваща периода от 31 октомври 2019 г., когато последният доклад за напредъка на Съюза на сигурност е публикуван в рамките на предишния мандат на Комисията.

Към доклада има и две приложения – приложение за законодателството в изпълнение на Стратегията и пътна карта за изпълнението на Стратегията:

COM (2020) 797 Първи доклад за изпъленнието на Стратегията за сигурност

COM (2020) 797 – Приложение 1 

COM (2020) 797 – Приложение 2

ЕС: Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г. Оправомощаване на гражданите и защита на техните права

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Гражданството на ЕС е едно от най-важните постижения на европейския проект.

Правата, произтичащи от гражданството на ЕС, включително свободното движение, политическите и демократичните права, както и правото на гражданите на ЕС да се възползват от консулска закрила от други държави от ЕС, когато не са представени в чужбина, са оказали трансформиращо въздействие върху Европа.

Комисията докладва за прилагането на разпоредбите за гражданството на ЕС на всеки три години и предлага нови приоритети за следващите три години. Излезе новият доклад за гражданството COM (2020) 730 final .

Съгласно член 25 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Комисията е длъжна на всеки три години да изготвя доклад относно прилагането на разпоредбите (от част втора от Договора) относно недискриминацията и гражданството на Съюза.

Настоящият девети доклад, представен съгласно член 25 от ДФЕС, обхваща периода от 1 юли 2016г. до 30юни 2020 г. u прави преглед на разпоредбите от част II от ДФЕС относно:

i)гражданството на Съюза,

ii)недискриминацията;

iii)свободното движение и пребиваване на територията на държавите членки;

iv)правото на гражданите да избират и да бъдат избирани на местни избори и на изборите за Европейски парламент в държавата членка, на територията на която пребивават;

v)правото на консулска закрила;

vi)правото на петиции до Европейския парламент; и

vii)правото да отправят жалби до Омбудсмана.

Настоящият доклад COM (2020) 731 final придружава Доклада за гражданството на ЕС —„Овластяване на гражданите и защита на техните права в трудни времена“ –

COM (2020) 731 final – 25 ОТ ДФЕС –  Относно напредъка към ефективно гражданство на ЕС за периода 2016—2020 г.

Apple/Facebook: AppTrackingTransparency

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Apple пусна на пазара AppTrackingTransparency за iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14 . Компанията казва, че е нормално приложенията да изискват разрешение от потребителя за достъп до определени функции на устройството или данни.

Принуждаването на приложенията да изискват тези разрешения дава на потребителите информация за това, какво правят приложенията. Така че AppTrackingTransparency е полезно за хората, защото им предоставя знания и контрол върху техните лични данни.

Facebook е  компания, които ще бъде  особено  засегната от новите политики на Apple за поверителност, тъй като разчита   на реклами и лични данни от потребителите. Facebook отвръща с кампания срещу AppTrackingTransparency, включително плаща цяла страница реклама в американските вестници срещу Apple  поради приложението, което ще изисква разрешение от потребителите  – и съответно ще има  възможност   потребителите да не дават разрешение за  проследяване в мрежата. 

Освен това при достъп до приложения като Facebook Business Suite и Facebook Ads в iOS, в горната част на екрана се появява предупреждение, че новото приложение на Apple   може “значително да повлияе върху начина, по който можете да пускате реклами, да измервате ефективността и да ангажирате клиентите”.  Според FB промените с iOS 14 ще „навредят на растежа на бизнеса и безплатния интернет“. 

Facebook обявява и публичен уеб семинар на 7 януари 2021 г. (безплатен, иска регистрация), в който ще се обсъди защо компанията не е съгласна „с подхода на Apple към техните промени в политиката на iOS 14 под знака за повишена поверителност на личните данни на  хората“. Ръководителите на Facebook ще обясняват  въздействието, което новите промени ще имат върху потребителите и професионалистите, работещи с Facebook.

Тим Кук   в Twitter остава на мнение, че „потребителите трябва да имат избор по отношение на данните, които се събират за тях“.

We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it’s used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before, App Tracking Transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first. pic.twitter.com/UnnAONZ61I

— Tim Cook (@tim_cook) December 17, 2020

Същевременно експерти обръщат внимание, че ще е добре и Apple да се откаже от практиките си на проследяване: “Apple също да играе по своите правила”. По този повод от компанията са отговорили, че “собствените й приложения и услуги трябва да отговарят на правилата за проследяване и че собствената й рекламна мрежа, наречена SKAdNetwork, е безплатна за разработчици и Apple не печели пари от това”. Apple не е светец, пише NYT, и има своите грехове, за които да отговаря. Но хегемонията на Apple над мобилните устройства не е аргумент по обсъжданата тема за политиките на Facebook, а само е отделна тема, заслужаваща внимание.

Как да се ориентираме в ситуацията?

Ето какво казва  правозащитната организация EFF:

като начало не бива да позволяваме на компаниите да нарушават нашите права.  Ако фирмите искат нашето внимание и пари, те трябва да го направят, като зачитат нашите права, включително правото ни на неприкосновеност на личния живот и контрол върху нашите данни. 

Като цяло AppTrackingTransparency е страхотна стъпка напред за Apple.  Тук Apple е прав, а Facebook не е прав. Следваща стъпка: същите защити за Android. Вие сте на ход, Google.

Но засега, ако имате iPhone u iPad, идете в  AppStore и сами вижте за какво става дума.