Skip to content

Category: lawSyndicate content

Нели Огнянова

Президентът Кенеди разказвал историята за френски маршал, който – както се разхождал една сутрин през градината си – се спрял и поискал от градинаря да посади  дърво там на следващата сутрин.  Градинарят се учудил: Но дървото ще цъфти след 100 години!  Маршалът отговорил: В такъв случай е добре да го  посадите още днес.

За политиките, градините и пустините и защо един бивш шеф на FCC иска един ден да го запомнят с думите публичен интересThe Atlantic пише.

 

 

Нели Огнянова

Прието е изменение в Закона за радиото и телевизията на основата на два законопроекта, внесени като отзвук от обществените дискусии за участие на деца в Биг Брадър:

  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Забранява се участието на деца в предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото или социалното им развитие.

 

Нели Огнянова

Вивиан Рединг, член на ЕК  – сега с компетентност в областта на правата на човека – е говорила за ревизията на правната рамка на защитата на личните данни.

Рединг очертава акцентите. Най-широко e отразено обявеното вече и от Нели Крус право на по-голям контрол при обработката, оттегляне на съгласие и др.  (right to be forgotten).

Отбелязва се тази част от речта, в която Рединг говори за US-базирани социални  мрежи, които трябва да се съобразяват с правото на ЕС.  Смята се, че това на първо място е Фейсбук,  но има и нови развития, засягащи Гугъл – например в Испания, където компанията вече e  била разглеждана като издател в практиката на регулатора за лични данни.

 

Нели Огнянова

Днес в Официален вестникРегламент относно гражданската инициатива

Всеки гражданин трябва да има правото да участва в демократичния живот на Съюза чрез европейска гражданска инициатива. Тази процедура предоставя на гражданите възможност пряко да се обърнат към Комисията с искане и да я приканят да представи предложение
за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите.

Публикуваният регламент урежда процедурите. Освен другото, в текста се появява  отворен код:

Комисията следва да предостави софтуер с отворен код, съдържащ съответните технически характеристики и характеристики за сигурност, за да се осигури спазване на разпоредбите на настоящия регламент относно системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

 

Нели Огнянова

Днес Европейският парламент прие резолюция за свободата на медиите по предложението за обща резолюция (ЕНП имаше алтернативно предложение) относно медийния закон  в Унгария.

Освен другото:

Медийният плурализъм и свобода продължават да предизвикват сериозна загриженост в ЕС и неговите държави-членки, главно в Италия, България, Румъния, Чешката република и Естония, както показаха и последните критики  към приетия в Унгария  закон за медиите.

Повече за двете предложения за резолюция |  EП: унгарският медиен закон

България: извънредна пресконференция на Георги Лозанов, председател на СЕМ.

 

Нели Огнянова

 Щастието на юриста: правилото 2/3

   от Нели Огнянова


Ключът към успешната и удовлетворяваща кариера на юриста се свързва с просто правило – работата да отговаря едновременно поне на две от следните три условия:

 

Нели Огнянова

 Чомски при Паксман

   от Нели Огнянова


Интервю на Джереми Паксман с Чомски:  технологиите, интернет, свободата, демокрацията, пропагандата.

BBC Newsnight,  8 март 2011

 

Нели Огнянова

Ново решение на Върховния съд на САЩ по делото Snyder v. Phelps за баланса между свободата на словото и неприкосновеността на личния живот.

ВС взема отношение към хомофобски протести на баптистка църква по време на погребението на американски войник. Съдът приема, че словото се ползва със защитата на Първата поправка, тъй като се засягат въпроси от обществен интерес.

Според медиите  съдът показва, че свободата на словото заема толкова централно място в ценностите на нацията, че се защитава дори когато става дума за  жестоки и непопулярни протести – както  в този случай, в момента на най-дълбоката скръб на семейството:

 

Нели Огнянова

След намаляването, а след това  премахването на рекламите  по обществената телевизия France Télévisions,  държавата предоставя финансова компенсация (субсидия)   около 460 млн. евро през 2010 г., 500 млн. евро през 2011 г. и 650 млн. евро през 2012 г.

Европейската комисия е приела решение, според което:

1. Държавната помощ  в полза на France Télévisions под формата на годишна бюджетна субсидия  е съвместима с вътрешния пазар съгласно член 106, 2 ДФЕС. Привеждането в действие на помощта е разрешено.

2. Таксите върху рекламата (от частните телевизии) и електронните комуникации, които се въвеждат паралелно и  ще се използват за финасиране на обществената телевизия,  не се включват при разглеждането на съвместимостта на помощта с вътрешния пазар, обратно на твърденията на някои трети заинтересовани страни, а именно ACT, FFTCE, Асоциацията на частните телевизии, M6 и TF1.

 

 

Нели Огнянова

 Европа 2020: образование

   от Нели Огнянова


В Официален вестник: Заключения на Съвета относно ролята на образованието и обучението в изпълнението на стратегията  Европа 2020

Рамката Образование и обучение 2020 и нейните четири стратегически цели :

1. Превръщане на ученето през целия живот и на мобилността в реалност;
2. Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението;
3. Утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие;
4. Разгръщане на творчеството и иновациите | укрепване на триъгълника на знанието