Skip to content

Category: lawSyndicate content

Нели Огнянова

С решение от 18 април 2011 по искане на Огнян Донев от 7 април 2011  Комисията за защита на конкуренцията

  1. Разрешава концентрацията,  която ще се осъществи чрез придобиване на пряк съвместен контрол от страна на  „БГ Принтмедия” ООД, г-н Огнян Донев  и г-н Любомир Павлов  върху „Медийна група България-Холдинг” ООД.
  2. Постановява незабавно изпълнение на решението.

Изходното положение:

От 14 декември 2010 „БГ Принтмедия” ООД е едноличен собственик на “Медийна група България – Холдинг” ООД.    БГ Принтмедия” ООД се намира под съвместния контрол на собствениците на неговия дружествен капитал – г-н Любомир Павлов (притежаващ 47%) и „БГ  Приватинвест ГмбХ”, Австрия (53 %).

Нотифицираната операция :

 

Нели Огнянова

Европейската комисия прие днес доклад за оценка на Директивата за запазване на данни, в който се посочват поуките, извлечени след приемането ѝ през 2006 г.

В доклада се стига до заключението, че запазените данни имат важно значение u предоставят важни доказателства за разкриването на престъпления и за налагането на справедливи присъди. Същевременно обаче транспонирането на директивата не е еднакво и оставащите разлики в законодателствата на държавите създават трудности за доставчиците на телекомуникационни услуги.

Освен това директивата не гарантира, че данните се съхраняват, извличат и използват при пълно зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, което в някои държави доведе до отмяната от съдилищата на законодателството, транспониращо директивата.

Комисията ще започне преразглеждане на действащите правила.

 

Нели Огнянова

 Цифрови свободи

   от Нели Огнянова


По съображения за пълнота – докладът на Фрийдъм Хаус за свободата на интернет и цифровите медии 2011, 410 страници.

И класацията, оглавявана – както Георги Ангелов веднага е коментирал във Фейсбук – от Естония.

 

Нели Огнянова

До април 2009:

чл. 162. (1) НК, “Който проповядва или подбужда към расова или национална вражда или омраза, или към расова дискриминация, се наказва с лишаване от свобода до три години и с обществено порицание.”

Април 2009:

„Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към расова, национална или етническа вражда или омраза, или към расова дискриминация, се наказва с лишаване от свобода до 4 години и с глоба от 5 хил. до 10 хил. лв., както и с обществено порицание.

Април 2011:

 

Нели Огнянова

 Съд на ЕС: Телевизионна реклама

   от Нели Огнянова


Стана известно заключението на генералния адвокат по делото C‑281/09 ЕК срещу Испания.  Директивата „Телевизия без граници“  определя  ограничения за излъчване на рекламни съобщения, които се различават според това дали тези рекламни съобщения представляват рекламни спотове или други форми на реклама.

Европейската комисия твърди, че Кралство Испания не е приложило правилно тези разпоредби. ГА предлага на Съда да обяви  иска на ЕК  за основателен, доколкото Испания  не е предприела мерки срещу допуснатите множество явни и тежки нарушения на директивата.

(76) Защитата на потребителите, каквито са зрителите, срещу прекомерната реклама представлява  една от целите на директивата.

 

Нели Огнянова

 Съд на ЕС: монопол върху хазарта

   от Нели Огнянова


Публикувано е заключението  на генералния адвокат по дело C-347/09  Dickinger and Ömer. 

Монополът върху хазарта в Австрия – предвид рестриктивния му характер – може да бъде в съответствие с изискванията на правото на ЕС , само ако бъде предоставено особено високо ниво на защита на потребителите.

При тези обстоятелства изглежда съмнително дали изискванията са изпълнени в Австрия.

 

Нели Огнянова

Стана известно заключението  на генералния адвокат по дело C-70/10 Scarlet.

Cour d’appel de Bruxelles поставя на Съда въпроса дали правото на Съюза и по-специално Хартата на основните права позволяват национална юрисдикция да приеме мярка под формата на разпореждане, с която да задължи интернет доставчик да въведе система за филтриране и блокиране на електронните съобщения,   предоставяни  по-специално чрез софтуери peer-to-peer.

Според  генералния адвокат  въвежданата система трябва да гарантира как от всички съобщения, които преминават през мрежата на Scarlet,  се откриват тези, с които се засяга авторското право. На второ място системата трябва да гарантира блокирането точно на съобщения, с които действително се засяга авторското право.

 

Нели Огнянова

Според решение на Съда на ЕС от днес по съединени дела C-288/09 и C-289/09 British Sky Broadcasting Group plc и Pace plc/декодерите с твърд диск трябва да се класират като set-top модули с комуникационна функция, а не като апарати за записване.
Въпросът е важен, защото апаратите за записване се облагат с мито при ставка от 13,9 %, докато set-top модулите са освободени от мито.
Съдът припомня, че машините с няколко функции, които могат да бъдат класирани в различни категории, трябва да бъдат класирани съгласно тяхната основна функция.
Декодерите  се продават на доставчици на телевизионни услуги, които ги предоставят на клиентите си, за да им осигурят достъп до програмите си. При избора на този продукт   потребителят не се интересува от функцията за записване, а по-скоро от функцията за декодиране на телевизионните сигнали,  която именно е основна.

 

Нели Огнянова

ЕК има предложение за  регламент на Съвета относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз. Сега   единствено  печатното издание има законова сила и е правно обвързващо.
Според Съда  на Европейския съюз | решение по делото Skoma-Lux предоставяне  в интернет на законодателството не е равнозначно на надлежна публикация в Официален вестник на Европейския съюз.

ЕК предлага публикуваният в електронна форма Официален вестник на Европейския съюз да  има правно действие . Справката с електронното издание на Официален вестник на Европейския съюз да бъде безплатна.

Службата за публикации  (да може)  да продължи да отпечатва Официален вестник на Европейския съюз. Печатните копия да нямат правно действие.