Skip to content

Category: scienceSyndicate content

Васил Видински

Каша… Но вече шеста поред. След петте варианта досега на този закон, за които писах подробно, очевидно всичко ще трябва да започне отначало. Конституционният съд установи противоконституционност при 15 от 25-те идентифицирани проблема (отменени са общо 19 текста - членове или параграфи). Въпреки че самият закон не е обявен като цяло за противоконституционен, каквото е второто искане на депутатите, КС заявява (курсивът е мой):

 

C, PHP, VB, .NET

Педагогическите изследвания са научни изследвания в областта на педагогиката. Характерното за тях е, че обект на изследването са не само учениците, а самата педагогическа дейност (т.е. образованието) като цяло. Практическите експерименти могат да се прилагат върху отделна дори малка група ученици, но общо целта на едно педагогическо изследване винаги е по-мащабна и следва резултатите му да могат да се прилагат в цялата образователна система. Педагогическите изследвания трябва да следват и специфичната за педагогическата наука терминология.

Педагогическите изследвания се разделят най-грубо на емпирични, теоретически, фундаментални, приложни и развойни:

 

C, PHP, VB, .NET

Ако препишеш от един човек – това е плагиатство!
Ако препишеш от двама души – това е компилация!
Ако препишеш от много хора – това е изследване!

Горният виц всъщност дава шеговит, но до известна степен верен поглед към формалната дефиниция на понятието „изследване“. Има обаче една голяма забележка – в едно истинско изследване освен стъпаловидното надграждане на знания от други автори неизменно трябва да присъства и качествения скок чрез уникално умозаключение. По-формално можем да дадем следното определение:

Деф. „Изследването“ е форма на познавателен процес, при който систематизирано и целенасочено се изучават обекти и който завършва с извеждането на нови знания за изучаваните обекти.

 

C, PHP, VB, .NET

Модерните програми и най-вече интернет приложения са наложили тенденцията за изолиране на информацията от програмния код, а базите данни и по-конкретно релационните бази от данни с език SQL са се наложили като най-интуитивно и най-подходящо за момента решение за учебна среда. Затова курсът по „бази от данни“ е основен за всички компютърни специалности в университетите и обикновено се фокусира именно в релационните бази от данни. Обикновено, и с основание, той се изучава във втори или трети курс от образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Логиката на стъпаловидно надграждане на знанията [1] подсказва, че е нужно първо да научим студентите как да създават програми (изучавайки предмети по основи на програмирането, обектно-ориентирано програмиране и структури от данни) и чак след като са усвоили тези знания да ги научим по какъв начин е удачно да се складира информацията, която те са обработвали с тези програми.

 

Васил Видински

Министерският съвет постанови:
Чл. 1. Приема Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.
Чл. 2. Приема Правилник за дейността на Арбитражния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация.

Тъй като това интересува всички бъдещи и настоящи докторанти, асистенти, доценти и професори, а засега документът е пуснат само в “Информационната система за правна информация на Министерски Съвет”, то реших да го предложа и тук (doc).


Самият закон за развитието на академичния състав беше публикуван (pdf) в “Държавен вестник” още на 21 май 2010.

 

Васил Видински

 Добрин Спасов

   от Васил Видински


1 януари 1926 г. - 17 септември 2010 г.

Произволен откъс от 2005: “Връщането към витгенщайнианската ‘семейна прилика’ не може да помогне на никакви модерни антиаристотелианци, защото се препъва например във въпроса: по какво се различават, да речем, нюансите на синьото от нюансите на червеното? Защо образуват две различни ‘семейства’? Ако техните елементи не можеха да бъдат анализирани като особено + общо (особени оттенъци на едно и също свойство), видовете прилика и основаните върху тях различни серии от приличащи си неща биха били невъзможни и немислими. Ето защо, според мен, и до днес няма по-разумен възглед за универсалиите от древната теза, че те съществуват in re, без от това да престават да бъдат еднакво в различното.”

* Погребението е утре, 11:30, Ритуална зала на Централните софийски гробища.

 

C, PHP, VB, .NET

Най-вероятно всички са чували популярното клише „човек трябва да се учи през целия  живот“. То дори залегна официално в редица програми на Европейския Съюз, естествено валидни и в България. Множеството научни разработки по темата предполагат положителен ефект за обществото, който тези програми биха довели, т.е. ние можем спокойно да приемем, че въпросът „защо да учим цял живот“ е частично отговорен. Но веднъж приели тази стратегия ние следва да извършим много допълнителна работа – трябва да отговорим последователно на въпросите „какво“, „как“, „къде“ и „кога“ да се учи, т.е. основните въпроси на методиката на обучение и на педагогиката като цяло трябва да получат своите нови отговори.

 

C, PHP, VB, .NET

В предишните статии от раздела нееднократно се подчерта нуждата от активно творческо и научно-изследователско участие на студентите по време на учебния процес (и извън него). Ако обаче погледнем съществуващия модел на лекции и упражнения веднага ще се натъкнем на неизбежен проблем – по време на лекции групите са прекалено голями и индивидуален подход на обучение е изключително труден за постигане. В статията за вътрешна структура на лекции и упражнения се обясни техниката за мотивиране чрез когнитивен дисонанс, която неимоверно помага на учебния процес, но все още по време на лекции е трудно да се говори за адекватна „обратна връзка“ от студентите към лектора.

 

C, PHP, VB, .NET

Проблемно-ситуационното обучение е метод за активизиране на творческото мислене и изследователската дейност. Основната му цел е да премести фокуса от учителя към ученика, т.е. обучаемия да бъде водещата фигура в образователния процес. Поставя се проблем, който е в зоната на близкото развитие на учениците и чрез различни подходи и методи за групова или самостоятелна работа този проблем се разрешава именно от тях.

 

C, PHP, VB, .NET

Начините по които човек усвоява информация са много разнообразни. Различията в подходите за усвояване на информация са не само индивидуални, а зависят от множество фактори. Въпреки това практиката показва, че съществуват различни методи и стратегии за учене, които значително подобряват успеваемостта и ускоряват напредъка в обучението. Естествено те са пряко свързани и със съответни методи и стратегии за преподаване.

Модерното разбиране е, че ученето е творчески процес. То не е просто усвояване на предварително подготвена от учебната система информация, а е синтезирането ѝ от различни източници и непрестанно търсене на нови и съвременни идеи и теории свързани с нея. Основни моменти в ученето са мотивацията и стремежът към научно познание. Първото зависи пряко от методите на преподаване на учителят (както и от множество други фактори като социалната среда например), а второто зависи пряко от избраната стратегия за учене.