Skip to content

Авторски права

Авторските права върху публикуваните тук статии принадлежат на съответните им автори. Всички включени блогове използват или пълен отказ от материални авторски права, или свободен лиценз (GFDL и др. под.), или някой лиценз от групата Creative Commons.

"Свободна планета" препубликува част от блог-статиите, разпределени по категории, като се позовава на правата, давани от тези лицензи. Освен това, отрязъците от статиите се публикуват въз основа на общото право на цитиране, осигурявано от закона за авторските права. Всяка статия и всеки отрязък от статия се придружава от името на оригиналиня автор и директна препратка към адреса на блога, където е първоначално публикувана.

Авторските права върху колекцията с изрезки от статии, която се представя на заглавната страница и на страниците на отделните категории, принадлежат на "Свободна планета" и се публикуват с отказ от някои права съгласно лиценза Creative Commons Attribution (CC-BY).

----

Препубликуването от трети страни на пълните статии без знанието и съгласието на съответните им автори може да е в нарушение на конкретните лицензи на блоговете.

Препубликуването на колекцията с части от статии на заглавната страница на "Свободна планета" без позоваване и препратка към същата начална страница е в нарушение на лиценза на агрегатора.