Skip to content
Нели Огнянова

 Ефектите от BREXIT в информационната сфера

   от Нели Огнянова


На сайта на Европейската комисия са публикувани позициите на ЕК по различни въпроси, свързани с прилагането на чл.50 ДЕС по отношение на Обединеното кралство (BREXIT), включително

позиция в областта на правата на интелектуална собственост

позиция в областта  на личните данни и защитата на информацията

 


Filed under: EU Law