Skip to content

Category: lawSyndicate content

Нели Огнянова

Днес в Официален вестникРегламент относно гражданската инициатива

Всеки гражданин трябва да има правото да участва в демократичния живот на Съюза чрез европейска гражданска инициатива. Тази процедура предоставя на гражданите възможност пряко да се обърнат към Комисията с искане и да я приканят да представи предложение
за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите.

Публикуваният регламент урежда процедурите. Освен другото, в текста се появява  отворен код:

Комисията следва да предостави софтуер с отворен код, съдържащ съответните технически характеристики и характеристики за сигурност, за да се осигури спазване на разпоредбите на настоящия регламент относно системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

 

Нели Огнянова

Днес Европейският парламент прие резолюция за свободата на медиите по предложението за обща резолюция (ЕНП имаше алтернативно предложение) относно медийния закон  в Унгария.

Освен другото:

Медийният плурализъм и свобода продължават да предизвикват сериозна загриженост в ЕС и неговите държави-членки, главно в Италия, България, Румъния, Чешката република и Естония, както показаха и последните критики  към приетия в Унгария  закон за медиите.

Повече за двете предложения за резолюция |  EП: унгарският медиен закон

България: извънредна пресконференция на Георги Лозанов, председател на СЕМ.

 

Нели Огнянова

 Щастието на юриста: правилото 2/3

   от Нели Огнянова


Ключът към успешната и удовлетворяваща кариера на юриста се свързва с просто правило – работата да отговаря едновременно поне на две от следните три условия:

 

Нели Огнянова

 Чомски при Паксман

   от Нели Огнянова


Интервю на Джереми Паксман с Чомски:  технологиите, интернет, свободата, демокрацията, пропагандата.

BBC Newsnight,  8 март 2011

 

Нели Огнянова

Ново решение на Върховния съд на САЩ по делото Snyder v. Phelps за баланса между свободата на словото и неприкосновеността на личния живот.

ВС взема отношение към хомофобски протести на баптистка църква по време на погребението на американски войник. Съдът приема, че словото се ползва със защитата на Първата поправка, тъй като се засягат въпроси от обществен интерес.

Според медиите  съдът показва, че свободата на словото заема толкова централно място в ценностите на нацията, че се защитава дори когато става дума за  жестоки и непопулярни протести – както  в този случай, в момента на най-дълбоката скръб на семейството:

 

Нели Огнянова

След намаляването, а след това  премахването на рекламите  по обществената телевизия France Télévisions,  държавата предоставя финансова компенсация (субсидия)   около 460 млн. евро през 2010 г., 500 млн. евро през 2011 г. и 650 млн. евро през 2012 г.

Европейската комисия е приела решение, според което:

1. Държавната помощ  в полза на France Télévisions под формата на годишна бюджетна субсидия  е съвместима с вътрешния пазар съгласно член 106, 2 ДФЕС. Привеждането в действие на помощта е разрешено.

2. Таксите върху рекламата (от частните телевизии) и електронните комуникации, които се въвеждат паралелно и  ще се използват за финасиране на обществената телевизия,  не се включват при разглеждането на съвместимостта на помощта с вътрешния пазар, обратно на твърденията на някои трети заинтересовани страни, а именно ACT, FFTCE, Асоциацията на частните телевизии, M6 и TF1.

 

 

Нели Огнянова

 Европа 2020: образование

   от Нели Огнянова


В Официален вестник: Заключения на Съвета относно ролята на образованието и обучението в изпълнението на стратегията  Европа 2020

Рамката Образование и обучение 2020 и нейните четири стратегически цели :

1. Превръщане на ученето през целия живот и на мобилността в реалност;
2. Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението;
3. Утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие;
4. Разгръщане на творчеството и иновациите | укрепване на триъгълника на знанието

 

Нели Огнянова

 EП: унгарският медиен закон

   от Нели Огнянова


Публикувано е предложение за обща резолюция на ЕП за унгарския медиен закон. Освен другото, съдържа информация, че комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП  иска от Агенцията за основните права да изготвя годишен сравнителен доклад относно  свободата, плурализма и независимото управление на медиите в държавите от  ЕС, който да включва определени показатели.

В предложението се посочва, че “унгарският медиен закон следва незабавно да бъде отменен и преразгледан въз основа на коментарите и предложенията на Комисията, ОССЕ и Съвета на Европа, за да се гарантира, че той е изцяло в съответствие с правото на ЕС и европейските ценности и стандарти по отношение на свободата, плурализма и независимото управление на медиите”.

 

Нели Огнянова

 Хазарт онлайн в ЕС: мерки

   от Нели Огнянова


Приет е акт на саморегулиране (CEN Workshop Agreement, CWA) в  областта на хазарта в ЕС. Мерките са в рамките на дейността на един от трите стандартизационни органа в Европейския съюз – CEN (European Committee for Standardization), другите са  CENELEC и ETSI.

CWA 16259: 2011 За отговорен хазарт от разстояние [текст  pdf]

 

Creative Commons Bulgaria

Средствата са нужни за организирането на тазгодишната конференция на КК юрисдикциите по света - за да се направи възможно присъствието на КК проектите от всички континенти.