Tag Archives: полуслято

Как се пише: бизнес среща, бизнес-среща или бизнессреща?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – бизнес среща, мн.ч. бизнес срещи, или слято – бизнессреща, мн.ч. бизнессрещи. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно. Подготовката за бизнес срещата/бизнессрещата всъщност е от голяма важност. Нашият хотел […]

Как се пише: търговскоправен или търговско-правен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – търговскоправен, също и търговскоправна, търговскоправно, търговскоправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – търговско право. Търговскоправната регламентация на лизинговите договори е уредена в чл. 342 – 347 от Търговския закон. В рамките на семинара подробно ще бъдат разгледани търговскоправните аспекти на закрилата на […]

Как се пише: бъбречносъдов, бъбречно-съдов или бъбречно съдов?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – бъбречносъдов, също и бъбречносъдова, бъбречносъдово, бъбречносъдови, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – бъбречен съд. В лабораторията се изследва бъбречната функция: бъбречен кръвоток, гломерулна филтрация, бъбречносъдово съпротивление и др. Призивът на специалистите е всеки българин да контролира кръвното си налягане, за да се […]

Как се пише: аудио-визуален, аудиовизуален или аудио визуален?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – аудио-визуален, също и аудио-визуална, аудио-визуално, аудио-визуални. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си. Ние сме творчески колектив от млади професионалисти в областта на аудио-визуалните изкуства. Преди да си купите аудио-визуално оборудване, може да го тествате в своя дом или офис.

Как се пише: документооборот или документо-оборот?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – документооборот, тъй като това е сложно съществително име, първата му част пояснява втората и двете са свързани със съединителна гласна (документ-о-оборот). Деловодната дейност и документооборотът се извършват съгласно правилата в настоящата инструкция. Въвеждането на електронния документооборот в Министерството на икономиката и индустрията е отлагано години наред.

Как се пише: половин-един; половин, един или половин един?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато означава приблизително количество, се пише полуслято – половин-един, също и половин-една, половин-едно.   Добре е половин-един час преди лягане да забравите за телефоните. За следващата половин-една година имам план за ангажиментите си. Когато има изброяване, се пише със запетая.   Какъв е хоризонтът на това правителство – половин, една, две години?

Как се пише: кибератака, кибер-атака или кибер атака ?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – кибератака, мн.ч. кибератаки, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Мощна кибератака блокира болници и спешни отделения в САЩ. Кибератаките са основната опасност пред правителствата и корпорациите, смята водещ израелски киберексперт. […]

Как се пише: електоралногеографски, електорално-географски или електорално географски?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – електоралногеографски, също и електоралногеографска, електоралногеографско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – електорална география. В статията е направен електоралногеографски анализ на избирателната активност и изборните предпочитания в община Карнобат на различни видове избори в търсене на възможни обяснения на електоралното поведение на общините. […]

Как се пише: препис-извлечение или препис извлечение?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише полуслято – препис-извлечение, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при членуване се променя втората част: препис-извлечението. Отново Ви моля да ми бъде предоставен препис-извлечение от протокола на заседанието на Висшия експертен екологичен съвет. Представени са всички необходими документи (служебни бележки, фотокопия, препис-извлечения, справки и […]

Как се пише: ритейлпарк, ритейл-парк или ритейл парк?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – ритейлпарк, мн.ч. ритейлпаркове, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход (англ. retail park) и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Площта на ритейлпарка е 8 дка, включително зелени площи и паркоместа. Ритейлпарковете предлагат алтернатива на задръстените централни търговски […]