Как се пише: трошица или трохица?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише трошица, мн.ч. трошици. Вкъщи нямаше нищо за ядене – трошица хляб не беше останала. Събрах последните трошици сила и с мъка се изправих на крака.

Как се пише: диференцирам или дифиренцирам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише диференцирам. Думата е заета от немски (differenzieren), но корените ѝ са в латински (differentia ’различие’). Сборникът със задачи дава възможност на учителя да диференцира и индивидуализира обучението според възможностите на учениците, с които работи. Има сектори и стоки, за които ДДС може да се диференцира. За нас, хората, е важно […]

Как се пише: козе или кози?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато прилагателното име се съчетава със съществително от ср.р., се пише козе.   Предлагам ви рецепта за печурки с козе сирене, чесън и масло на фурна. Изследвания, публикувани в International Journal of Food Science Nutrition, показват, че козето мляко е подобно на човешкото мляко на молекулярно ниво. Когато прилагателното име се съчетава със съществително от […]

Как се пише: надясно или на дясно?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие със значение ’в дясна посока’, се пише слято – надясно.   Джипът зави надясно и пое по нов път, който лъкатушеше между гористите хълмове. Младата дама затвори внезапно с ръка устата на Дик, огледа се нагоре, надолу, наляво и надясно и като видя, че няма жива душа, повлече с все сила младежа […]

От кой род е съществителното име аташе?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съществителното име аташе е от мъжки род. Думата е заета от френски – attaché. Службата на военния аташе е част от задграничното представителство на Република България. Китайският културен аташе и директорът на Китайския културен център в София са на посещение в Габрово.

Как се пише: съфинансиране или съ-финансиране?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише съфинансиране. В тази дума съ- е представка, а представките не се отделят с дефис (малко тире). В Куманово бяха подписани споразумения за съфинансиране на проекти за трансгранично сътрудничество с България. Министерството предлага националното съфинансиране по големите инфраструктурни проекти да бъде 50%.

Как се пише: грубиян или грубиан?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише грубиян, мн.ч. грубияни. Не бъди грубиян, говори по-любезно с хората. Демокрацията не е нито лява, нито дясна, а е позиция на възпитани хора срещу насилниците и грубияните.

Приехме важни промени в Закона за електронното управление

от Божидар Божанов
лиценз CC BY

Вчера на второ четене приехме измененията в Закона за електронното управление, който подготвихме в Министерството на електронното управленир преди година и нещо. В него има много важни промени, в т.ч.:

  • приравняваме служебните справки на удостоверения, за да не трябва да променяме всички закони и наредби, за да отпаднат удостоверенията.
  • физическите лица ще могат да заявяват електронни услуги без да подписват заявленията с КЕП (който продължава да е бариера пред използването на е-услуги).
  • електронните услуги ще са с по-ниска такса спрямо тези на гише
  • разширяваме електронното връчване, като го правим възможно за актове и електронни фишове. Ще може в системата за сигурно връчване да се посочи, че човек желае напр. МВР да му връчва там електронните фишове.
  • уреждаме дейността на посредниците, които могат да предоставят услуги на гише по-близо до гражданите, които не ползват интернет (напр. за да не ходят до областния град)
  • няма да може с подзаконов акт да се въвежда изискване за представяне на документи за доказване на обстоятелства, които ги има в регистър. Т.е. всички наредби, вкл. общински, в които се искат непредвидени в закон удостоверения, бележки, стикери и подобни стават незаконосъобразни.
  • всички регистри ще трябва да минат от тетрадки в електронен вид през 2024 г., когато влиза в сила задължението регистрите да се водят или чрез собствена информационна система, или чрез новоуредената централизирана система за водене на регистри.
  • въвеждаме задължение за изпращане на напомняне при изтичащ срок на документ („индивидуален административен акт“)
  • отпадат факсът и телексът от Административнопроцесуалния кодекс
  • въвеждаме редица важни определения като „регистър“ и „централен администратор на данни“ и уеднаквяваме редица дефиниции в няколко закона, които се бяха разнинали през годините.

Всичко това ще започне да се прилага в следващите месеци. С него се покриват и цели, поставени в плана за възстановяване и устойчивост и е важна стъпка към повече удобство за гражданите и повече ефективост на администрацията. Приемането на закона не трансформира администрацията автоматично, но поставя важни рамки и задължения, с които Министерството на електронното управление може бързо да напредне.

Материалът Приехме важни промени в Закона за електронното управление е публикуван за пръв път на БЛОГодаря.

Как се пише: персонал или персунал?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише персонал. Думата е заета от руски (персонал) или немски (Personal), но корените ѝ са в къснолатинския – personalis. В училището работят 68 учители и 17 души помощно-технически персонал. Трудовите договори на протестиралите общински служители не са подновени – претекстът е съкращаване на персонала.

Как се пише: административнопроизводствен или административно-производствен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – административнопроизводствен, също и административнопроизводствена, административнопроизводствено, административнопроизводствени, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – административно производство. Както материалноправните основания за контрол, така и административнопроизводствената процедура, в т.ч. и процесуалната легитимация на страните, се определят в ЗУТ. Съдът е приел, че при издаване на обжалвания […]